گواهینامه های اخذ شده | شركت طراحی و ساخت قطعات صنايع ايران
گواهینامه های اخذ شده

گواهینامه های اخذ شده

گواهینامه رتبه کیفی بهمن استاندارد

جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی

ایزو ISO 9001 2000

توف نورد TuvNord

گواهی تحقیق و توسعه

لوح سپاس ایندامین سایپا