چشم انداز فعالیتها | شركت طراحی و ساخت قطعات صنايع ايران
چشم انداز فعالیتها

چشم انداز فعالیتها

1- مقدمه 

عدم وجود يک برنامه صحيح و دقيق در کسب وکار معايب زيادي دارد که عمده ترين آنها عبارتند از: عدم درک صحيح از وضعيت حاضر و فاصله با وضعيت مطلوب،دوباره کاري و چند باره کاري از يک طرف و عدم انجام بعضي از امور مهم از طرف ديگر.  اين طرح تجاري بصورت مدون براي شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران جهت 4  سال آینده ( ابتدای 1392 الی انتهای 1395) تدوين گرديده است و در انتهای هر سال بازنگری می گردد تا درکنار ساير مستندات تهيه شده و در حال تهيه به عنوان زمينه مناسب جهت رشد و ارتقا کمي و کيفي سازمان استفاده شود.در اين طرح سعي شده است با درک صحيح از عوامل بيروني و دروني و استفاده از مدلهاي شناخته شده مانند SWOT هدف گذاريهاي کوتاه مدت و بلند مدت سازمان تهيه شود و با تدوين استراتژيهاي سازمان درراستاي افق سازماني ترسيم شده سعي شود تا از کليه شرايط داخلي و خارجي حد اکثر استفاده صورت گيرد يا حتي الامکان خسارات وارده به کارکرد سازمان را به حد اقل رساند.

2- چشم انداز(VISION)

«ما می خواهیم تا انتهای سال 1395در جایگاه بزرگترین و مهم‌ ترین قطعه و مجموعه ساز گروه بهمن  قرار گیریم.»

بزرگترین : دارا بودن بیشترین حجم قرارداد در سطح شرکتهای گروه.

مهم‌ ترین : ساخت مجموعه های استراتژیک خودرویی در سطح گروه.

3- ماموريت(MISSION)

  4- ارزشهاي مورد قبول سازمان و ارتباط آن با EFQM

#

ارزشهاي تعريف شده

مفاهيم مورد تاکيد در EFQM

1

انجام فعالیتها با ارزش افزوده

نتيجه گرائي

2

به غير از نقض قراردادها، هميشه حق با مشتري است

مشتري مداري

3

کليه فعاليتها در راستاي طرح تجاري

رهبري و ثبات اهداف

4

تدوين فرايندها و پايش مداوم انها بر اساس نتايج واقعي بدست امده در کسب و کار

مديريت بر مبناي فرايندها و حقايق

5

افزابش نسبت پرسنل تحصيل کرده به کل پرسنل و ارتقا سطح آگاهي پرسنل فعلي

 ارتقاء کارکنان

6

ايجاد سيستم مديريت پروژه

نواوري و بهبود

7

حفظ و توسعه  مشتريان فعلي و ايجاد بازارهاي جديد

توسعه همکاري

8

حفظ کيفيت و برند معتبر حتي در سخت ترين شرايط مالي

مسئوليتهاي اجتماعي

4-1 کلیدهای موفقیت در راستای تدوین ماموریت

در راستای تدوین ماموریت سازمان عوامل ذیل به عنوان فلسفه اجمالی کلیدهای موفقیت در نظر گرفته شده است :

  • - توجه و رعایت الزامات قانونی و دولتی و مشتریان
  • توجه و رعایت مسائل زیست محیطی ، بهداشت و ایمنی شغلی
  • - افزایش هرچه بیشتر رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایات ایشان در اسرع وقت
  • - استفاده از توان و دانش تخصصی کارکنان و ارتقاء سطح فرهنگ کیفیت
  • - توجه به کیفیت محصولات و رعایت استانداردهای مهندسی
  • - توسعه و ارتقاء سطح کیفی تامین کنندگان
  • توجه به فرآیند مالی و اخذ تصمیمات صحیح و به موقع جهت سرمایه گذاری مناسب وبا لا بردن توان مالی
  • - ایجاد فضای کاری مناسب و ایجاد زیر ساختهای مورد نیاز

5- وضعيت مشتریان و تحليل بازار:

ردیف

نام مشتری

زمینه فعالیت

سهم بازار

توضیحات

1

بهمن موتور

قطعات بدنه

30%

2

شاسی ساز

قطعات شاسی

95%

3

بهمن دیزل

قطعات بدنه و شاسی

17%

4

سازه گستر سایپا

پنلهای میانی

100%