ساختار سازمانی | شركت طراحی و ساخت قطعات صنايع ايران
ساختار سازمانی

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شرکت صنایع ایران در حال حاضر به ذیل می باشد :