تماس با مديرعامل | شركت طراحی و ساخت قطعات صنايع ايران
تماس با مديرعامل

تماس با مديرعامل

آدرس:

  • ایران -قزوین – شهر صنعتی البرز – خیابان حکمت پنجم شرکت طراحی و ساخت قطعات صنایع ایران
  • 3431948711

تلفن:

  • 028-32222065
  • 028-32222142