تماس با روابط عمومی | شركت طراحی و ساخت قطعات صنايع ايران
تماس با روابط عمومی

تماس با روابط عمومی

روابط عمومی

آدرس:

  • قزوین – شهر صنعتی البرز – خیابان حکمت پنجم
  • 3431948711

تلفن:

  • 028-32224949
  • 028-32222142
  • 09375172231